Sami ebn Zein ebn Said Alfavi
Calligrapher
Oman
Caroun Photo Club (CPC)