Photography Articles

author image

برخورد ديداري (بصري)

ایران، ۲۰۰۶

واقع شدن بازتابها

زمانيكه پاييز و آب يكديگر را ملاقات ميكنند، همچون ريسمانهايي از بازتاب بافت آبي از ميان چهل تيكه زرد كهربايي، قرمز اناري، گل اخرايي و حنايي تمامي تغييرات شكلها ، خطها و رنگهايي كه واقع شده اند در بازتاب نور داراي قدرت برخورد ديداري(بصري ) است.
تكرارهاي قابل تغيير پاييز سرشار از راز و جادو است و عكاسها را تشويق ميكند تا به پيش بروند در توصيف خالص رنگ و سفر در قلمرو تفسير كردن حالات. تصوير هايي از بازتاب نور قادرند ما را به آن سوي واقعيات و مستندات ببرند و بيشترين اشارات و تعبيرات ا زاين روش عكاسي است.

اين تلاش و مبارزه ايست براي پيدا كردن موضوعاتي كه فرصتهاي بسياري عرضه ميكنند براي نشان دادن عميقترين حالات .

در دنياي جادويي بازتابش (انعكاس) فرصتهاي بسياري زندگي ميكنند.
آنچه كه هست، پراكنده شدن نور به تنهايي است.
آبي ها و سبزها ميرقصند در آبشار كوچك رنگين كمان ، زردها و نارنجي ها در بافت پرده نقش دار آبگيرها، نهرها و درياچه ها است. خالق بازتاب تصاوير مجازي و آينه وار نشان دادن فصلها، موقعيت هاي جغرافيايي و فرصتهاي روز است. بازتاب نور بروي آب مياورد هر كدام از چرخه خالص رنگ را و نور جاري ميكند روح هماهنگي و تناسب را. به طوري كه ما مشاهده ميكنيم هر يك از تغييرات آميختگي رنگ در آسمان بركه يا درخشندگي تابش خورشيد در سرتاسر پيچ خوردن ناهمواريهاي سطح آب. ريسمان هنري داراي جرأت است. و ما باز ميگرديم نقاش گونه و شاعرانه.

شايسته ترين حالات:

جلوه هاي بازتاب نور را ميتوانيد در هر كجا بيابيد، اين مهم نيست كه در سفر يا موقعيت هاي نامتعارف بدنبال آن بگرديد. در يك روز آفتابي در اطراف ساعات 10 صبح و 4 بعد از ظهر واقع شدن نور بروي آب – اطراف اين ساعات موقعيكه پرتو هاي نورخورشيد شيب پيدا ميكنند . روباني از رنگ بر سطح آب خلق ميشود و زمانيكه كمترين بارش باران ميتواند تصويري اعجاب انگيز بسازد. از آنجائيكه بازتاب نور ميتواند در سختترين بافت ها ناپديد شود و از جريان آب دريا عبور كند در تمام روز و با كوچكترين بادي ميتواند تصويري ايده آل بسازد. بازتاب نور هميشه بلافاصله آشكار نميشود. مدت زماني لازم است تا از مشرق زمين تك تك چشمها ظرافت طبيعت را ببينند. در يك صبح پاييزي راه ميرفتم در امتداد مسير آب بعد از مدتي به طرف پايين خم شدم و بر سطح آب نگاه كردم. پيش از اين نگاهم با حركت نور ميزان شده بود وتفكيك الگوها و نمايان شدن طرحها. در وسط حركت اين رنگين كمان، بخارهاي ناپايدار بروي صخره ها رها ميشوند ومي افتند. در حاليكه رنگ بصورت متفاوت در دريا واقع ميشود. آنها پاداشهايي هستند كه من به آن اميد دارم و نشانه هايي هستند كه بكار گرفته ام براي فاش كردن ماهيت و جوهره فصلهاي طبيعت.

طراحي ديداري (بصري )

بازتاب نور عبارتست از : تغييرات هميشگي شكلها ، خطها و رنگها. در موقعيتهاي مختلف به بدنتان حركت بدهيد تا ببينيد امكانات مختلف و گوناگون را كه با كوچكترين تغيير در موقعيت ، تفاوت بزرگي در نتيجه طراحي ايجاد ميكند. در مدت زمان جستجو دوربينتان از روي سه پايه را برداريد و سپس آزادانه حركت كنيد، زمانيكه شما در مكاني هستيد كه هيچگونه عامل بازتاب نداريد و تنها صخره و برگ در بازتاب نور قرار گرفته اند، تصوير بدست آمده مركز توجه قرار ميگيرد . بعضي اوقات منظره قابل لمس بروي صفحه دوربين قرار ميگيرد و نور ضعيفي و درخشندگي رنگ بعنوان پيش ضمينه موضوع واقع ميشود .
همچنين الگوي رنگ ميتواند به تنهايي بدون موضوع خاصي يك اثر تاثير گذار را خلق كند ،اين دريچه خيال و رباينده بازميگردد به نوعي از واقعيات. آنها قوه تخيل را پرورش ميدهند و افسون كننده و راز گونه اند و در دنياي شناخته شده ما آزادانه مينشينند ،جذابيت و ربايندگي كه الگوهاي منظم شده را با معناي شكلها و رنگها ارتباط ميدهد. براي ديدن تكرار الگوها چشمهايتان را باز نگه داريد. تكرار داراي قدرت برخورد بصري است بخصوص زمانيكه در كنار و لبه چهارچوب كادر اين الگوها گسترش يافته اند و تركيب شده اند. تكرار كوچكترين جزييات در طبيعت را ياد آوري ميكند و بدرستي نمايش ميدهد، هر يك از اين الگوها قسمتي از تعداد الگوها ي ديگر است. كوچكترين بازتاب نور در ديواره دره اي گود و آسمان آبي تصوير مجازي است از تمام دره گود و آسمان آبي. يك تنه زرد ، نارنجي و قرمز چوب افرا شناور به روي آبگير مثالي است از يك جنگلي كه در آن رشد كرده است و قصه طولاني از فصل پاييز است. سادگي مهمترين كليد نتيجه بخش تصويرهاي رباينده است و بعضي از اين عناصر داراي قويترين برخورد و تماس بصري هستند.

اندازه گيري :

چه نگاههاي باشكوه و خيره كننده اي در چشمان برهنه توست كه سخت ترين شكار لحظه بر روي فيلم ميباشد .
شدت و قدرت نور آينه اي، پيوسته بدليل اينكه آب در مسير موجها حركت ميكند تغيير ميكند و ميزان رنگها هميشه بطور صحيح اندازه گيري نميشود بدليل اينكه تفاوت كيفيت ها نسبت ذاتي با تفاوت رنگها دارد. در معرض بي ثباتي قرار گرفتن ميتواند به اندازه نسبت قدرت بازتاب نور ميزان نورسنجي دوربين شما را به خطا بياندازد. پيدا كنيد موضوعاتي كه داراي سايه روشن متوسط باشند و در حقيقت شروع آغازين نقطه اي براي نشاندادن حقيقت موضوع و منظره گردد. قراردادن سه پايه بر روي آن نقطه خاص، پاداش آن است. ميزان سنجش نور دوربينتان را به اندازه 2/1 تا 1 پله به روي هر يك از دو طرف محاسبه كنيد.

سرعتهاي دريچه (shutter )

سرعتهاي دريچه توانايي خلق تصاوير در حال حركت و نيرو افزا را دارد كه داراي جذابيت و ربايندگي اغرار آميزي ميباشد. آب را بصورت سيال، نرم و روان نشان ميدهد. حاصل كار با سرعت بالا نمونه شناخته شده ايست كه توانايي منجمد كردن موضوع در حال حركت را دارد و ميتوانيد تفاوتهايي كه موجب تغيير دادن در سرعت دريچه حاصل ميشود را مقايسه كنيد. در سرعت بالاي 250/1 ميتوانيد تصاوير حركت آب را بصورت منجمد ثبت نماييد. در حاليكه در سرعتهاي پايين تصاويري لطيف تر و سيال تراز آب ورنگ خلق ميشود.


لوازم :

با لنز تله (telephoto ) بهترين نتيجه را در ثبت تصاوير بازتابي بدست ميآوريد. با فاصله كانوني بيشتر ميتوانيد تصاويري را خلق كنيد كه نسبت به لنز هاي با فاصله كانوني كمترwide angle) ) تماس نزديكتري با موضوع دارد. بيشتر اوقات از polarizer يا اشباح شدن رنگ براي گرفتن تصاويرخيره كنند ه از بازتاب نور استفاده ميكنم. مراقب باشيم كه از polarizer فقط به عنوان اشباح شدن كامل رنگها بكار گيريم ، نه تنها براي گرفتن از بازتابها ، بلكه براي مشاهده كردن نتيجه كارتان از پشت ويزور دوربين. زمانيكه با نگاتيو كارميكنيم از فيلمهاي گرم 81Aو81B اما با دوربينهاي ديجيتالي ميتوانيم درجه گرماي رنگهارا در نرم افزار Photoshop تغيير بدهيم. استفاده صحيح از فيلتر ها و تغييرات با تشخيص صحيح در كامپيوتر بهترين تصاويررا بدست مي آورد. بازتابها دقيقاً از تركيب طيفهاي زيادي از نور و رنگ سنجيده ميشوند و تغييرات بسياري موجب ميشود كه نتيجه رنگ در تصوير قوي تر شود.
انتخاب فيلتر هايي كه سازگاري بيشتري با موضوع داشته باشند و اضافه كردن داستان نمايشي- حالت بدون آلايش، همانند سس شكلات روي بستني است. بازتابهاي نور بيشتر اوقات در مكانهايي يافت ميشوند كه بخشي از عكاسان نيازمند انجام دادن كاري با تدبير هستند. استفاده كردن از سه پايه اي كه پايه هاي آن قابليت انعطاف در گوشه هايي متفاوت با استحكام لازم را دارا باشد.
تصاويري كه در موقعيتهايي قرار گرفته اند وجاري شده است، رنگهاي زيبايي از قرمز ها و نارنجي ها بر روي جزييات صخره ها در مكاني كه نياز به سه پايه است واقع شده اند و با قابليت قرار گرفتن پايه هايش در موقعيت هاي متفاوت، بايد خوشحال باشيد كه داراي سه پايه اي هستيد كه پايه هايش در شرايط مختلف قرار ميگيرد.

تركيبات فوق العاده :

زمانيكه تصويري از بازتاب نور خلق ميشود ميرويم به سوي يك تركيب فوق العاده ، آنجاست كه تركيبات تغييرات دائمي دارند و در بيشتر اوقات موقعيت آنرا نداريم كه رنگ و طرح در آن واحد در بهترين حالات باشد.
Susan son tag ميگويد:
حيطه زمان است كه پر از ممتازترين لحظات است.
اگر شما به اندازه كافي خوش شانس باشيد آن لحظات بهترين تجربه ايست براي گرفتن فوق العاده ترين تركيبات و به دست آوردن آنها و طبيعتآ تسخير كردن آن در تصوير شما.
در چشم باطني :

ميتوانيد مشاهده كنيد اتفاقاتي را كه بازتاب نور در آن واضح و آشكار است اما ظرافت و دقت در ناديدنيها باقي ميماند. غالباًعكا سهايي كه به تازگي ميخواهند از بازتابهاي نور عكاسي كنند خنثي كننده هستند آنها گله ميكنند كه چگونه ميتوانيم ببينيم آنها را؟ و… من نميتوانم باور كنم آنها تمام وقت آنجا بوده اند. ديدن بازتاب نور احتياج به يك ظهور باطني و دروني چشمي است و احتياج به از پيش تصور كردن آنرا دارد. براي هر كس كه داراي ظرفيت عميق ديدن و صرفاً تمركز داشتن، بيخبري، تجربه، صبر و پشتكار دارا باشد ميتواند مهارت بيشتري كسب كند و برسد به منبع باطني و روحي چشمي. سابقاً اين گنج پنهان همانند بازتاب نور – بازگشت قسمتي از بينايي و خيال شماست. به محض اينكه شما آماده بهره برداري از آن مهارتها ميشويد و عكسهاي ما فوق صحنه ميگيريد توانايي آنرا داريد كه از بازتاب نور الهام و شادي بگيريد .
درخشندگي و جادوي تصوير از پاييز ناشي ميشود و همچون كودكي درحال بازي با علايقش بازميگردد. آن بينايي نگريستن شما را متحول ميكند وپيچيدگي آن الگوها و رقصيدن حالت ها، شما را با سرخوشي، لذت، رازگونگي وافسون كنندگي شيفته ميكند.Top