Photography Articles

author image

انجمن های عکاسی

حسن سربخشیان

آمریکا، ۲۰۰۶

نگاه عکاس به محیط خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید چشم خود را آموزش دهیم، تا آنچه دیگران نمی بینند، ما ببینیم! دشوار، اما ممکن! بیش از دو دهه تجربه عکاسی به من آموخت، دیدن عکس و بطور کلی ارتباط مستمر با عکاسی، مطالعه زیاد، شناخت جامعه و تجربه! تجربه شخصی کمک بزرگی در رسیدن به این هدف است.

با تدریس در رشته عکاسی خبری در یافتم، دانشجویان علاقمند به این رشته وسوسه انگیز، که آوای شهرت از آن بر می خیزد، در شرایط مطلوبی نیستند، علیرغم آنکه امکان دسترسی به منابع و اطلاعات قابل مقایسه با 20 سال پیش نیست؛ هر چند باید تلاش برخی از عکاسان خوب و مسلط را برای تثبیت جایگاه خود بین عکاسان ارج نهاد.

عدم آشنایی با اصول مورد نیاز در این کار، بی شک یکی از این موارد است. در این شرایط فعالیت انجمن های حرفه ای، که وظیفه هدایت عکاسان علاقمند را به عهده دارند، حائز اهمیت است. این سازمان ها می بایستی واحد آموزش خود را فعال و در جذب استعدادهای جوان تر کوشا باشند. در این میان انجمن عکاسان کانادا می تواند نقش مهم تری ایفا کرده، و پل ارتباطی میان عکاسان داخل کشور و عکاسان خارجی بوده و باعث ارتقا دید عکاسان گردد. نیاز به فعالیت های تخصصی این مراکز بیش از پیش اساس می شود و امید است برای سر و سامان دادن به وضع آشفته عکاسی این دیار، با برنامه های مشخص و مدون فعالیت های عکاسان را یاری بخشند.Top