کمک‌های مالی

.دریافتی‌های گالری، هزینه‌های موجود را نمی‌‌پوشاند

:جهت پیشبرد و ارتقا کیفیت و کمیت فعالیت‌های فرهنگ هنری گالری، می‌‌توانید کمک‌های مالی خود را نقد یا چک به آدرس گالری ارسال نمایید

Caroun Art Gallery
1403 Bewicke Ave.
North Vancouver, BC
Canada
V7M 3C7

:و یا از طریق پی پال!از پشتیبانی و همراهی شما سپاس گذاریم


Artworks / Crafts / Books Online Shopping